Koszyk

 

Warunki współpracy

Obowiązuje w Premier Group

Ze strony klienta

Zamówienie na formularzu zamówienia dostawcy, z określeniem: modelu, koloru ceramiki lub szkła, ilości zdobionych elementów, umiejscowienia zdobienia, sposobu pakowania i odbioru towaru oraz termin realizacji zamówienia. Przy pierwszym zamówieniu wymagamy przesłania drogą elektroniczną dokumentów rejestrowych firmy oraz podpisanych przez właściciela lub osobę upoważnioną warunków współpracy i realizacji zleceń obowiązujących w Premier Group. Dostarczenie projektu w skali 1:1 w corelu do v16 lub plik .eps v8 (wszystkie teksty zamienione na krzywe), z określeniem kolorów wg wzornika Pantone. Jeżeli jest to projekt rastrowy, prosimy o przesłanie go w formacie tif, wielkości 1:1 i rozdzielczości 300 dpi. Ponadto oczekujemy dostarczenia wizualizacji umieszczenia nadruku na zamawianym artykule.  Po otrzymaniu zamówienia potwierdzenie wysyłamy e-mailem z potwierdzeniem terminu realizacji i ceny.

Ceny

Ceny określamy na podstawie obowiązującego cennika. Ceny nie obejmują kosztów transportu do klienta. Ceramika i szkło pakowane są w kartony fabryczne, chyba że produkt standardowo pakowany jest inaczej. Istnieje możliwość zamówienia opakowań wg obowiązującej oferty. Podane w ofertach oraz cennikach ceny są cenami netto loco nasz magazyn.

Technologia

Informujemy, ze wierność odwzorowania kolorów w kalkomanii ceramicznej i szklarskiej może odbiegać od założeń nawet do 30% w zależności od podłoża i wybranego koloru. Zalecamy wykonanie próby. Próba technologiczna obejmuje koszt przygotowalni drukarskiej + 100 zł netto za każdy wykonany prototyp. Przy zamówieniu koszt przygotowalni w 50% jest odliczany od wartości zlecenia pod warunkiem złożenia zamówienia w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania próby. Po tym terminie przygotowalnia zostanie skasowana i przy zamówieniu klient zostanie obciążony tym kosztem ponownie. Prototyp kubka z wykonaną powłoką HydroColor lub Soft Touch to 250 zł netto + koszt przygotowalni w przypadku dodatkowych zdobień.


Kolory druku i możliwości oraz odpowiedzialność klienta

Za druk FULL COLOR rozumiemy nadruk wykonany w CMYK. Na kolorowych produktach oraz szkle zawsze należy doliczyć 1 kolor na poddruk (biały). Nadruki wykonywane z CMYK'a różnią się od druku CMYK w technologii offsetowej oraz każdej innej. Wzór w postaci PROOFA jest przez nas traktowany jedynie jako wyznacznik zamierzonego efektu końcowego. Należy się liczyć z faktem iż druk na ceramice nie osiągnie jakości wydruku offsetowego/z drukarki itp. Każdorazowo zalecamy wykonanie próby technologicznej. Nie zlecając próby klient przejmuje na siebie ryzyko rozbieżności kolorystycznej oraz braku zgodności wydruku z wzorcem a wszelkie roszczenia w tym zakresie nie zostaną przez wykonawcę uznane.
Za druk z kolorów Pantone rozumiemy nadruk wykonywany z pojedynczych barw. Przy druku na kolorowych podłożach doliczamy dodatkowy kolor za biały poddruk. Istnieje możliwość łącznia kolorów Pantonowych z drukiem CMYK. Każdorazowo plik produkcyjny powinien być przygotowany w kolorach w jakich ma być drukowany. Wykonawca nie przejmuje ryzyka pomyłki w przypadku błędnego odcienia kolorystycznego podczas dobierania kolorów we własnym zakresie nawet w przypadku takiego zlecenia ze strony klienta.
Koszty przygotowalni klient ponosi każdorazowo zlecając produkcję nadruku. W przypadku zlecenia próby po której następuje korekta projektu koszt przygotowalni jest naliczany ponownie w wysokości odpowiadającej stawce za ilość użytych w pracy kolorów.

HydroColor

Wykonawca dzięki stosowaniu technologii HydroColor oferuje innowacyjne rozwiązanie barwienia ceramiki i szkła. Technologia pozwala uzyskać szeroką paletę barw, natomiast nie ma możliwości technologicznej idealnego powtórzenia kolorów w odstępie czasu. Wykonywane barwienie ceramiki wg kart technologicznych barwników jest odporne na mycie w zmywarkach. Odporność wynosi 100-1000 cykli mycia a wytrzymałość jest zależna od użytego koloru oraz rodzaju powłoki. W przypadku stosowania powłok Soft Touch możliwe jest uzyskanie zbliżonego koloru do zadanego Pantone. Tolerancja wynosi 10%. Ze względu na charakterystyke farb i ich optykę wykonawca zastrzega sobie prawo do rozbieżności kolorystycznej. Farby nakładane w technologii Hydro Color, Soft Touch to powłoki dekoracyjne o odporności mechanicznej której nie należy porównywać z szkliwami ceramicznymi. Powłok Soft Touch nie zalecamy stosowac w zmywarkach - zalecamy mycie ręczne. Powłoki w technologii HydroColor nakładamy wyłącznie na szkło i porcelaną. Barwienie produktów z innych materiałów następuje na ryzyko zleceniodawcy. Przy barwieniu innych produktów wykonawca nie udziela gwarancji na odporność mechaniczną i chemiczną. Przy barwieniu produktów w technologii HydroColor wewnątrz produktów istnieje ryzysko odbarwania się powłoki w reakcji z niektórymi produktami spożywczymi. Producent na odbarwienia powłoki nie udziela gwarancji.

Reklamacje

Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub uznany za niezgodny z zamówieniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenia wynikające z transportu firmą spedycyjną. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych i jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do nas w formie pisemnej do 7 dni kalendarzowych od otrzymania towaru przez zamawiającego. Wraz z reklamacją należy przekazać wykonawcy protokół szkody spisany w dniu dostawy w obecnosci kuriera doręczającego przesyłkę. Zamawiający ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem reklamowanego towaru do wykonawcy. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania reklamowanego towaru. Przedmiotem reklamacji może być tylko i wyłącznie reklamowany produkt. Producent nie ponosi odpowiedzialności za towar klienta (ceramikę, szkło) dostarczony do zdobienia. Po odsprzedaniu towaru, lub po jego dalszej obróbce jakiekolwiek reklamacje ilościowe i jakościowe przenosi się na zamawiającego. Po uznaniu reklamacji firma wymieni wadliwy towar na wolny od wad w najkrótszym możliwym czasie. Producent ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wartości złożonego zamówienia. W przypadku reklamacji nadruku na towarze powierzonym wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wartości zlecenia, nie odpowiada za wartość szkody w towarze klienta – zalecamy wykonywanie prób technologicznych. W przypadku zlecenie opracowania wzoru nadruku Premier Group nie ponosi odpowiedzialności za błędy w ułożeniu grafiki, czcionkach czy wielkości nadruku jeśli nie otrzymało od klienta materiałów w skali 1:1, informacji o czcionkach, wielkości czy kolorach nadruku. Reklamacji nie podlega kolorystyka wykonanego nadruku w przypadku rezygnacji przez klienta z prototypu przed realizacją zlecenia. Reklamacji nie podlega porcelit jak i porcelana posiadające nakłucia do 1 mm oraz kropki koloru szarego lub czarnego (do 5 sztuk/produkt). Tolerancja nakładania kalkomanii to 3 mm w każdą stronę. Rozbieżność mniejsza niż 3mm nie podlega reklamacji. Zlecenie uznaje się za zrealizowane w przypadku tolerancji ilościowej wynoszącej 3% ilości zamawianej.

Reklamacji nie podlega dekracja nanoszona na szkło, której uszkodzenie nastąpiłe w skutek zmywania kubków w zmywarce. Dekorowane szkło nie powinno być myte w zmywarkach. zarówno domowych jak i gastronomicznych.

Rozliczenia

W przypadku zamówienia klient wpłaca zaliczkę w wysokości 30% wartości zamówienia, reszta jest płatna przy odbiorze lub przed wysyłką w zależności od indywidualnych ustaleń. Każdy zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów rejestrowych firmy. W razie przypadku nie wywiązywania się z otrzymanego kredytu kupieckiego zamawiający rozliczany będzie gotówkowo. Odsetki naliczane przez wykonacę za nieterminową zapłatę wynoszą 25% w skali roku i są wymagalne bez dodatkowego wzywania do ich zapłaty. Jeżeli zamawiający zalega z płatnościami za poprzednie zlecenia zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania kolejnych realizacji.
Wykonawca nalicza opłatę magazynową za towar nie odebrany w terminie przez zleceniodawcę. Opłata wynosi 30 zł netto za każde miejsce paletowe za każdy dzień kalendarzowy magazynowania. Przez jedno miejsce paletowe wykonawca rozumie towar w ilośc 10-800 sztuk. Opłata będzie naliczana po 7 dniach kalendarzowych od upływu planowego terminu wydania towaru do dnia jegofaktycznego odbioru włącznie. Towar zostanie wydany po uiszczeniu opłaty za magazynowanie na podstawie wystawionej faktury VAT.

W przypadku anulowania zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji który polega na rozpoczęciu druku dekoracji, rozpoczęciu barwienia produktów lub rozpoczęciu jakichkolwiek innych czynności zmierzających do realizacji zamówienia klient zobowiązny jest do pokrycia 50% wartości zamówienia w zakresie realizowanych usług. Jeśli rozpoczęto zdobienie które sprawia że produkt przestaje mieć wartość handlową, klient zobowiązany jest do odebrania wykonanej partii, zapłaty za nią oraz do zapłaty 50% wartości nie zrealizwoanej usługi.

Rodo

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą  z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie było możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Premier Group sp. z o.o.; kontakt e-mail: rodo@premiergroup.pl; Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. Jedynymi podmiotami, którym dane zostały przekazane w trakcie realizacji umowy były te, które współuczestniczyły w jej wykonywaniu. Podmiotami tymi były:

  1. a)    przewoźnicy  realizujący na rzecz Państwa usługi  transportowe – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą;
  2. b)    klienci na rzecz których realizowane były/są usługi  transportowe – zlecone Państwu - jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniobiorcą;
  3. c)    biuro rachunkowe, które realizuje sprawozdawczość finansową Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy.

Jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy z Premier Group. Sp. z o.o. wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.

Premier Group sp. z o.o.  gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inne

Wszystkie powyższe warunki realizacji obowiązują dla wszystkich zamawiających, chyba ze warunki te zmieniono odrębną umową. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych prac jako próbek możliwości technicznych firmy, co do jakości znakowania. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich do wzorów, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Wykonawca zastrzega sobie prawo własności zamówionego towaru aż do chwili uiszczenia należności przez zamawiającego. Wszelkie spory powstałe w skutek realizacji powyższych warunków będą załatwiane w miarę możliwości polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby wykonawcy.
Poza odsetkami za opóźnienie w zapłacie wykonawca ma prawo naliczyć zryczałtowaną opłatę w wysokości równowartośc 40 euro, która ma zrekompensować wierzycielowi koszty dochodzenia należności. Przewiduje to art. 10 Ustawy z dnia 08.03.2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.


Składając zamówienie zamawiający przyjmuje powyższe warunki

Nasza strona, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij